Är det från Gud man skiljs om man skiljer sig från sin make?

“Den som skiljer sig och gifter om sig går till helvetet!”

Sådana utsagor förekommer fortfarande inom den s k bibeltroende kristenheten. Det är för att bemöta och undersöka den sortens företeelser som denna blogtext blir till. Den är ingen ‘plädoyé’, inget försvar, för skilsmässa. Om något är det ett brandtal för att inte ta ett äktenskaps sönderfall ur sitt sammanhang utan sätta in den trista händelsen i den positiva förkunnelsen om äktenskapet.  I efterdyningarna av ett inlägg på en sajt på FB går vågorna höga och drivor av lösryckta bibelord flyger genom luften. Energin är hög och ropen skallar. Mycket sägs men väldigt lite ger något egentligt ljus.

Att någon annan än Herren själv ens vågar göra anspråk på att definiera vilka som hamnar i den eviga elden
är i sig en ren blasfemi.

Det är en dyster sanning att allt fler ‘kristna’ äktenskap slutar i skilmässa och i många fall till omgifte.
Alla slag av attityder finns företrädda inom församlingarnas spännvidd. Från den ena sidan finns en attityd av “äktenskapet och samlevnadsvillkoren är den resandes ensak och vi som församling lägger oss inte i det alls, vår uppgift är inte att moralisera utan att välsigna och acceptera att vuxna människor fattar egna beslut utan tvång från gemenskapen.”

Från dessa motsatta sida kan det låta så: “Det Gud (dvs församlingen) har sammanfogat må människan icke åtskilja. Den som skiljer sig av någon annan anledning än otukt/äktenskapsbrott begår synd och den som skiljer sig får inte gifta om sig. Och den som gör det hamnar i helvetet.”

Mellan dessa ytterligheter finns sedan en lång rad variabler och olika sätt att hantera dessa frågor. En samlad bild finns sällan att tillgå ens där man har en slags handbok för äktenskaps ingående och därmed sammanhängande ansvar inför den formella församlingen. Bibelord citeras i olika grad. Sättet det sker på beror på den förekommande teologi som den kyrkoriktningen har. Genomgående är nämligen att bara delar av Guds ord kommer till tal.

Vad är äktenskapets grund och mening?

A)   I allt det som Gud skapade fullkomligt var det en detalj som även Gud från början förstod inte skulle hålla. Mannen Adam, av jord (adamah) och med rött (adom) blod är inte komplett ensam. Hans behov är en “till honom anpassad och matchande hjälpare.” Det konkreta svaret är “Chavah”  ( bokstavligen: den som föder levande) den andra människan förutan vilken den första delen alltid kommer att förbli ensam och ofullkomlig. Gud sammanför de två. De två tillsammans är Guds avbild. Inte endera var för sig. Adam gläder sig omåttligt, av helt naturliga skäl! Minnsann är inte detta kött av mitt kött och blod av mitt blod? Hurra..

“För den skull skall en man och en kvinna växa klart i sin relation till sina föräldrar så att de som funktionella och vuxenmogna skall kunna ingå i en förening med utsikt att hålla för alla de prövningar som livet i en fallen värld kommer att erbjuda. “Två har det bättre än en, och en tretvinnad tråd är stark!” “Likaså: om två ligger tillsammans har de det varmt. Men hur ska den ensamme hålla sig varm?  Där en blir övermannad kan två stå emot. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt.” Pred 4:11-12 (Tretvinnad? Ja den sammanfogande treedje parten är Gud i ett kristet äktenskap.)

Det är inte möjligt att sammanfogas förrän man har rena anliggningsytor och utläkta sår  från barnatiden och blivit klar med att vara  barn. Man måste vara äktenskapet vuxen sas.

Varje gång äktenskap kommer på tal i det nya förbundet upprepas denna sanning. 1 Mos 2:24, Matt 19:5, Efesierbrevet 5:31. Och dess fullödiga innebörd uttrycks klarast i 2 Kor 6:14-16a  “Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?  Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?

Varför går många äktenskap sönder? Tips: sök i det jag just har skrivet. Utan större möda kan du upptäcka några klart lysande eldskrifter för relationers sönderfall. Relationer som vid närmare eftertanke alltså aldrig borde ingåtts:

 1. “Barn som gifter sig med barn”   
  Könsmognaden ligger fem till femton år före förståndsmognadeen och den sociala mognaden. Sådana “infantiläktenskap” har hög gullighetsfaktor men inte mycket mer. Barn som föder barn riskerar att betrakta sina barn som sina attribut, sina tillbehör och sina ‘proxy’ genom vilka de lever sina omogna liv.
 2. “Män som ersätter sitt mammaberoende med en annan kvinna dömd till samma roll”  
  Att förväntningarna som mannen i detta fall har på kvinnan inte alls är kvinnans förväntningar är en tickande bomb.
 3. Kvinnor som gifter sig med en fadersfigur”
  ofta mycket äldre än de själva har alla en förhistoria av brister i relation till egna fäder och inte sällan erfarenheter som färgar deras ‘mansbild’. Ett barn skall söka sin far, fäders svek är en oerhörd belastning inte minst inom kyrkorna, men om barnet tror att äktenskap med en “Far”  är vad som kommer att göra henne lycklig är handgranaten osäkrad.
 4. “Ojämnt okade par”  
  Bilden kommer från ett förbud i förra förbundet mot att städsla oxe och åsna vid samma ok. De helt olika förutsättningarna sliter ut dem båda. De konflikter som  EFTER “sagobröllopet”  uppstår kommer från en rad olika områden, om vilka de mestadels mest fysiskt attraherade, intet vill veta eller fundera över. Romantikens skimmer övergår i eftertankens kranka blekhet och då visar det sig att de har olika sociala, finansiella, andliga och fysiska förväntningar och inre verkligheter om vilka de väldigt lite talade innan de fick en timma med pastorn inför vigseln.

Med andra ord: förarbetet för äkteskap är antingen undermåligt gjort eller har uteblivit helt.

Vems ansvar är det att se till att ge dem bästa förutsättningar för en relation? Deras respektive föräldrar och inte minst, om de tillhör det som kallar sig Kristi församling, från församlingens andliga och socialt kunniga ledarskap. Hur många av dem som har havererade äktenskap bakom sig, känner igen en, två, tre eller alla fyra av dessa inbyggda hålrum i deras förutsättningar för äktenskap?

Jiddra inte med mig: handuppräckning!

Men här har du den riktigt stora absurditeten: Att äktenskap med dessa tydliga brister riskerar att falla sönder kräver ingen nobelpriskunskap! Det är en annan del av lagen om sådd och skörd! Att församlingar i sin undervisning underlåter att påtala och förebygga dem är alltför sant och behöver ingen verifikation med ‘källa på det tack’.

Men samma församlingar som gravt har försummat sina ansvar på dessa områden aktar icke för rov att hötta med hela kroppen åt dem som i konsekvens av dessa försummelser och genom sina egna synder hamnar i skilsmässans tassemarker.

Det normalsvenska ordet för denna harmsna fingerpekning är “Hyckleri”. Vad du genom försummelse inte har förebyggt skall du passa dig noga för att bestraffa. Kastar man ruttna tomater stänker det ovackert på kastaren.

B)  Det andra stora skälet till äktenskapet är att ‘Gud skapade människan , till man och kvinna skapade han dem, och kallade dem människa den dag de skapades.” Sammanslutningen man-kvinna är så att säga det fordon genom vilket Gud visar sig i avbildens gestalt för hela världen. Och hade inte synden trätt in i deras innebördes relation hade de fortsatt vara en ständig välsignelse för världen. Men syndens effekt på dem individuellt och i den mellanmänskliga relationen driver isär det Gud har sammanfogat.  Så även om de två som gifter sig med alla ‘rätta’ förutsättningar, så kommer starka krafter att göra allt för att separera dem. Att hålla samman äktenskapet är en ‘andlig strid’.  Hur rustas församlingens medlemmar för den striden? Den håller inte kontorstider, den syns ytterst sällan i det som talas från predikstolen och det syns ytterst tydligt när det krisar i relationerna. Men vapenkammaren är stängd för dem som bäst skulle behöva dess innehåll. 

Den Ondes anslag är alltid mot Guds avbild. Att få avbilden på avvägar är en seger för den Onde. För då förlorar Gud “sitt ansikte” i världen och lämnar fältet fritt åt det onda. Där ett äktenskap saknar gemensamhet i Anden är dess skörhet inför det ondas alla listiga anslag tydlig. De ser sällan ut som andliga, utan har mest den fysiska världens dragplåster som inbjudan til rutschbanan ner i människornas degradering. Äktenskapsbrott, otukt, sedeslöst liv… alltså allt det som är köttets gärningar faller dem i knäet som inte förstår nödvändigheten  av att tillsammans slåss mot alla brinnande pilar!

Anar du möjligen redan “fingerpekarnas” andra stora försummelse?

C)  Den tredje anledningen till äktenskapet är att dess främsta uppgift är att vara skyltfönster för relationen mellan Kristus och själva församlingen. Dess inre dynamik är densamma i mikroformat som relationen mellan Kristus, som är brudgummen, har till bruden, som är församlingen. Ett kristet äktenskap kan inte vara enbart en privat sak mellan de två. Det har en specifik roll som en del av församlingens liv. Inte bara som ‘reproduktiv’ enhet med uppgift att säkerställa morgondagens församlingsmedlemmar, där är intimzonen deras egen, utan som ‘nederlag’ för Guds rike i det hem som de skapar åt sig, sina barn, sin Gud och sin församling.  (När ett företag etablerar sig på en ny ort och slår upp en liten butik med lager och kontor kallades det förr för “Bröderna Johansons Möbelmanufaktur nederlag t ex).

Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män.

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara.

På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.

Efesierbrevet 5:21-32

En hel rad av fullständigt  (för de nutida människorna) “vedervärdiga” ord finns i denna text. Underordna! Hedra, Ära , Respektera, Älska… Men också “Offra Helga Rena..” Knappast taget ur en äktenskapritual av samtida snitt. Men likafullt Guds ord. Självfallet har den som inte är född på nytt ingen tillgång till något av detta. Dessa attityder och försanthålladen är inte tillgängliga genom en kristen ritual, utan enbart genom pånyttfödelsens radikala omvandling av individierna. Att alla ingredienserna i texten på ett eller annat sätt fuskats bort i den nutida och modernistiska kyrkan är ännu en seger för det Onda.

Är skilsmässor oundvikliga?

Ett antal liknelser förklarar att den som ger sig ut i ett krig utan att inse motståndarnas överlägsna antal snart nog backar, att den som vill bygga ett torn först sätter sig ner och prövar finanserna så att han sedan när han inte byggt klart slipper stå där med skammen. Att pröva fundamentet för vad man företar sig är således bara sunt förnuft. För att få framföra ett kraftfartyg, dvs något motordrivet föremål, kräver utbildning och prövning och godkännande till att ha inhämtat nödvändiga kunskaper innan man får körkortet i hand. För att gifta sig/ vara sambo, och sätta barn till världen krävs ingenting alls! Detta trots att just detta har långtgående effekter på det egna och det kollektiva livet.

Det bristande förarbetet kan oftast bara sluta på ett sätt. Skilsmässa.  Allt annat kräver  “nåd utöver nåd”.

Det dåliga försvaret för relationen mot den ondes alla listiga anslag gör det inte alls otänkbart att även par med de bästa föresatser hamnar i tingsrätten. Att människor som var upp över ögonen förälskade i sin förtjusning över att vara förälskade  (!) förvandlas till ettersprutande hatmaskiner mot exakt dem de så avgudade är inget nytt. När lusten tar slut tar ledan vid. Det vet bibeln att berätta om Amnon och Tamar i 2 Samuelsboken 13. Det är inget nytt fenomen. Det är förutsägbart att där människor ser varandra som nyttobjekt så upphör passionen när nyttan är dragen. Det hör till språkets mörkaste skamvrå att den som verkligen älskar och den som bara förför använder samma ord: jag älskar dig!

Således slutar två av fem äktenskap i skilmässa. Eller som 2007 i Sverige då det ingicks 47898 äktenskap och 20669 upplöstes.  Motsvarande förhållande 2018; cirka hälften av alla ingångna äktenskap går sönder inom 12 år. Det är siffror för hela samhället. Inte för församlingarna. Men ändå sker det alltför många även inom ‘våra’led.

Detta är stor synd och skam.. (?)

Bibeln sticker inte under stol med att Gud avskyr skilsmässor. Avskyr att män överger sin ungdoms hustru. Att människor byter partner som om de vore nyttoting. Att kärleken är så konjunkturkänslig att minsta nyck kan trasa sönder livet för alla inblandade.  Det Gud så uppenbarligen avskyr kan vi inte ta lätt på.

Och dessutom gör ni detta:
    Ni översköljer Herrens altare
        med tårar, gråt och klagan,
    eftersom han inte vill
        se till offergåvan längre
    eller ta emot något från er hand
        med glädje.
Och ni frågar: ”Varför?”
    Därför att Herren var vittne
        mellan dig
            och din ungdoms hustru.
    Du har varit trolös mot henne,
        trots att hon är din maka,
    din hustru
        som du ingått förbund med.
Har inte han gjort dem till ett?
    Det som är kvar av ande
        tillhör honom.
    Och varför till ett?
        Han söker ättlingar
            som hör Gud till.
    Så ta hand om er ande
        och var inte trolös
            mot din ungdoms hustru.
Jag hatar skilsmässa,
        säger Herren, Israels Gud,
    och att man höljer sig i våld
        som i en klädnad,
            säger Herren Sebaot.
    Så var på er vakt i er ande och var inte trolösa.

Mal 2:13-16 Ett eko av samma känslighet hos Gud vad det gäller relationerna inom äktenskapet finns i 1 Pet 3:7 där det heter att män som upppför sig illa mot sina hustrur inte kan påräkna att Gud har särskilt stor respekt för dem eller deras böner.(!)

Utan tvekan är skilsmässa inte bara synd utan det är också oftast synd om de som drabbas av dem. Men den fråga som alltid dyker upp är denna: Är skilsmässa en annan, värre synd än andra synder? Är det rentav den “oförlåtliga synden”? Det låter så ibland. Det finns förlåtelse för allting, men inte för den som skiljer sig. Den människan skall inte sätta sin fot bland ‘de rena’. Jag talar av egen erfarenhet. Hon kan få höra att hon eller han borde göra som Judas, gå och hänga sig. Jag har svart på vitt på sådana tilltal.

Men de riktiga helvetesorden kommer sedan om du gifter om dig. Då finns bara svavel för dig. Jag talar av egen erfarenhet.

Och i den anmälan på FB sidan som föranleder denna bloggpost hette det att de som alltså skilt sig och gift om sig omedelbart skulle bryta upp från sina nya äktenskap och leva ensamma! Men om redan den första skilmässan var fel, och de aldrig borde gift om sig, hur kan då en ny skilsmässa vara försvarbar. Blir en synd annullerad för att man begår den en gång till?

En nyckel till förmildrande syn

“Det är inte gott för människan att vara ensam”. Guds ord det med. Att människor mitt i församlingarnas mitt lämnas ensamma utom under de timmar de är i kyrkbänken är en av de synder om vilka vi inte säger ett ord.  Vi låtsas att bänknötande är gemenskap. Men ensamheten består när ljusen släkts och högtalaranläggningen stängts av.

Att leva ensam eller att gifta sig är enligt Kristus själv en nådegåva. 

Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.”

Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig.” Han svarade dem: “Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan: Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig.”

Paulus vet att säga det exakt samma:  

När det gäller det ni skrev: Det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.

Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta säger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene på ett sätt, den andre på ett annat.

Och för alla övernitiska karismatiker som är hårdast på att döma oss frånskilda och omgifta kan det vara en bra påminnelse att ordet “gåva” i meningen ovan är ordet ‘Charisma ek Theou”  dvs en ‘nådegåva’ från Gud. Om man skall leva ensam måste man ha tagit emot och accepterat denna nådegåva. Annars blir livet en törnbeströdd vandring med tusentals frestelser. Det är svårt nog med nådegåvan. Det är bättre, säger Paulus, att gifta sig än att brinna av begär. De som gifte sig en gång slutar inte att brinna för att de skilt sig om inget annat tillstött under resans gång.

När skilsmässan kommer på tapeten slutar dock Guds nåd att gälla. Ser det alltså ut som. Är det förenligt med evangeliet? Lika lite som att det är meningen att en relation skall sluta så lika lite är det tänkbart att Nåden slutar finnas för dem som ändå hamnar där. Det gör att man lätt frågar sig: vad är det i äktenskapet som ger det en sådan dignitet att själva himmelen drar undan nåden för den som misslyckas? Är det månne av evighetskaraktär? Nej knappast för den frågan släckte Jesus när Saduseérna kom för att snärja honom med en fråga om hur det går i uppståndelsen för den kvinna som under jordelivet haft alla sju bröderna i en syskonskara som make. Vems fru är hon i evigheten? Ingens. För äktenskapet är till för livet på jorden, inte för himmelen. “Vi skall där vara som änglarna som varken gifter sig eller gifts bort.”
Hm.

Oaktat det att mycket är förknippat med äktenskapet som då när det faller sönder förloras så är det en ännu större förlust om nåden upphör när någon som förlorat sitt äktenskap och ingår ett nytt nu undantas från nåden. Som om nåden var beroende av gott uppförande. 

Att tillåta omgifte är inte ett legitimerande av skilmässa. Det är ett accepterande av att ‘ i många stycken brister vi alla’. Hela det fullständigt oandliga sättet att göra vissa synder till kardinalsynder och minimera de andra är i sig en eftergift åt köttets värderingsmall. Det begås dussintals ‘synder’ av församlingsmedlemmar som aldrig kommer inför den granskning och “vildavästern” domstol som de frånskilda/omgiftas synder gör.  Redan där avslöjas frånvaron av insikt i nådens mysterium.

När jag en gång hade inlett ett nytt förhållande var min nya vän inbjuden till en troende broders femtioårs kalas. När hon frågade om hon fick ta med sig sin manliga vän frågade jubilaren vem det var som hon skulle ha med. När det visade vara jag, fick hon ett klart och entydigt nej, jag var inte välkommen.  Det gjorde att hon inte heller gick på kalaset. Men sedermera har den brodern skilt sig och gift om sig och blivit änkeman. Vi är vänner numera. Han har förlorat tron på den obarmhärtighet som han då behandlade mig med.

Behandlingen av de omgifta, bortgifta, frånskilda etc är omild och visar att den enda nåd som många känner är obarmhärtig mot dem som bäst behöver den. Barmhärtighet är ingen uppmuntran till orättfärdighet och heller inget godkännande av skilsmässa, utan ett accepterande av syskon som farit fel och illa. Min fråga var om det är sant att Gud skiljer sig från oss om vi skiljer oss från våra partner. Svaveldrakarna menar sig ha rätt att säga det. Guds nådesord säger inte det. Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.”  Rom 8:27  Så vad tänker Gud om dessa som har syndat men ändå vill vara kvar i den frikostiga nåd om vilken mången församling intet vet? 

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.  Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. 
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår.
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 8:33-39

Att äktenskapet skulle vara undantaget från dessa nådens ordningar är nog så svårt att inse.

Den hjärtlösa obarmhärtigheten

Den obarmhärtiga nåd som återstår hos dem som inte aktar Guds ord innebär att “bara de som skött sig och gjorde allting rätt” får vara gifta, får anses ha status bland de rättfärdiga och kan påräkna sig himmelens nådesregn. Det är en nåd på de egna lyckade gärningarnas villkor! Och det är rent sabotage mot nåden.

Jag köper den inte. Det borde ingen annan göra heller.

Ingenting kan få mig att acceptera skilsmässor. Ingenting ursäktar synd. Men all synd kan försonas och förlåtas. Om vi inte förmår att förlåta så förlåter inte heller vår Fader oss som inte förlåter andra. Men ingenting kan heller få mig att acceptera fasadäktenskap där man för anseendets skull lever i en kärlekslös och andefattig kokong av utåtriktad rättfärdighet utan inre substans. Att driva äktenskapsfrågan som om den stod i en klass för sig över både nåd och sanning håller helt enkelt inte.

Nåd och Frid från Himlaljusens Fader över allt mörker.

Efterord: “Ni går till helvetet.”

Det var den hotelse som den predikant uttalade över de fem omgifta paren i den kyrkan där det aktuella äktenskapsseminariet hölls. Att ens ta de orden i sin mun visar på ett extremt dåligt omdöme hos personen i fråga.   Att de som skiljer sig av annan anledning än äktenskapsbrott och som sedan gifter sig ånyo skulle vara brasved för den eviga elden låter ju oerhört allvarligt och då skall ju skrifterna rannsakas i detta ärende.

Först: vem sänder någon till den eviga elden? För ett delsvar gå in på följande videolänk: Som du sår skall du skörda

För att undersöka saken direkt i ordet: 

Matt 5:21-22  “Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, och Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot’ till sin broder är skyldig inför Rådet, och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.”

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

Matt 10:28

Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.  För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka.

Matt 25:40-42

När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte rädd. Jag är den förste och den siste  och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta.”  

Upp 1:17-19

Att någon annan än Herren själv ens vågar göra anspråk på att definiera vilka som hamnar i den eviga elden är i sig en ren blasfemi.

Under sin jordiska gärning mötte Jesus ideligen människor med havererade relationer bakom sig. Han mötte ett antal prostituerade uta att någon gång förvisa dem till elden som aldrig släcks.
Han möter en samaritisk kvinna som har haft fem män och den hon nu har är inte heller hennes. Hon får inget omdöme av helvetisk karaktär, varken av Herren själv eller hans apostlar.
Han möter en kvinna släpad till doms för äktenskapsbrott. Dömer Han? Han vet att hon är syndare, men det är också alla hennes anklagare. Hon vet att hon är syndare och förmanas därför att inte fortsätta på den traden ‘på det att iget vöärre må ske dig’.

Den som envisas med att leva i synd hamnar förstås till slut bland enbart syndare som vägrar göra bättring. Det är ingen motsättning mellan att vara omgift och ha gjort bättring och fått förlåtelse.
“Om vi bekänner våra synder..” Så är åtminstonde Han trofast och förlåter oss våra synder och missgärningar. Av kyrkornas folk är det betydligt färre som gör det. Oftast kommer den hårdaste fördömelsen till de frånskilda och omgifta från människor som själva haft förmånen att slippa vara med om dessa svåra livsutmaningar. Varom man intet vet bör man intet säga.

Men att sätta likhetstecken mellan omgifte och oförbätterligt hårdnackat motstånd mot evangeliet håller helt enkelt inte. Att sätta likhetstecken mellan dem har ingen biblisk grunnd därför att då skulle det vara “den synd som aldrig kan förlåtas.”I och med offentliggörandet av  denna blogpost har  jag fått höra att det är en massa galenskap i detta jag skrivit. Och en frågeställare undrar vad jag gör av den brinnande eldsjön. Jo jag gör med den som Guds ord gör. Talar om att den är förberedd för helvetet, Satan och alla i hans anhang.  “Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.  Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.” Upp 20:13-14

Den som sitter inne med sådan information att den vet sig säkert kunna säga att jag hamnar där, torde redan nu ha anställning i helvetets sekretariat. Mitt namn är skrivet i Lammets bok om livet.
Men helvetet har ju en kreativ bokföring där förluster sätts upp som dolda tillgångar… inte olikt det som sker i världen där ju fursten över luftens härsmakt regerar.

När jag just skrivit klart detta blinkar en lampa bakom mitt högra axelparti. Det brukar betyda att någonting är på väg upp ur minnets förråd av Guds ord som ligger där latenta.

Hosea!

Vad med Hosea? Gud den Allsmäktige, Barmhärtige, Gud som räddar och frälser var han vill och vem Han vill ger profeten Hosea en snabbdos av allt vad äktenskap och äktenskapsskillnad rimligen kan innebära. Han beordras att ta sig an en kvinna, Gomer, som redan har ett förfelat liv bakom sig som prostituerad. (Ja det är i lagen förbjudet!) Hon gifter sig och de får två barn. Hon bryter upp från äktenskapet och han söker upp henne och tar henne tillbaka. Hela hans familjeliv är hans budskap till Israels folk. Trots att lagens krav brutits är det i den situationen som Guds nåd uppenbaras.

Hosea gör vad som är en nådens handling, han går och söker upp henne trots att hon gjort allt för att inte duga som hustru. Han älskar henne trots allt vad som hänt. Det är alltid en möjlighet. Jag utesluter den inte. Men jag utesluter inte heller att nåden räcker även så.

Teddy Donobauer, Doncaster

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.