Blod del 1. “Vi måste ställa oss under blodets beskydd”

“Vem är det som stänker blod här?”

Att lyssna till det som har blivit “mainstream” dvs “huvudfåra” i svensk fromhet är en skrämmande upplevelse. Det ena tilltaget efter det andra i Guds namn uppvisar förfärande avsteg från den uppenbarelse som är hela Guds ord.

Gud är en tämjd, tandlös och moraliskt urvattnad mysfarbror vars luddiga ytlighet då och då nerkallas till försvar för ett “evangelium” som varken är goda nyheter eller ens meningsfull kommunikation. Det som sägs är utan grund i Guds ord och leder heller inte till det som Guds ord säger att det skall göra om det sant och sunt förkunnas. Guds ord, hela bibeln, förutsätter att det som sägs vara i den redovisas med allt vad den har att säga om det ena eller andra. Men de som idag skränar och hojtar och dansar omkring med mikrofonerna har inget intresse av att meddela hela Guds rådslut. De har en utilitaristsik syn på Gud och hans Ord. De kunde ha som motto: “Det är ändamålen som helgar medlen”, eller klartext: “Det som jag har egen nytta av använder jag som jag finner för gott.”

Gud är varken helig eller rättfärdig om Gud låter människor definiera Gud efter sina synder och använder Guds kärlek som förevändning och täckmantel för att försvara sitt högmod.

Ett av samtidens mest flaggranta bevis på den avfällighet som nu är huvudfårans “tillbedjan av vad det nu är”  har med “Kristi blod” att göra. Detta blod förefaller ha placerats ut i samlingslokalerna i små pytsar här och där, ungefär som när man under ett regnväder ställer hinkar i gångarna för att takets läckage inte skall förstöra för mycket.

“Vi måste ställa oss under blodets beskydd”  “Vi skall bestänka oss med Jesu dyra blod”.  “Utan blodet har vi inget skydd mot den Onde” osv.. Mildare men inte mindre befängt är föreställningen att vi skulle behöva ‘åberopa’ det som om det inte förrän VI HAR GJORT  DET kan åtnjuta dess effekter.

Det som lyser igenom alla dessa föreställningar är tre ting:

  1. De låtsas som om det Nya förbundet har samma åtbörder och handlingar som det förra.
  2. De låtsas inte om att Guds verk är fullbordat utan kräver vår insats för att verkställas.
  3. De inser inte att om de nu “skall ställa sig under blodets beskydd” alltså är utanför blodets beskydd innan de själva har uttalat de orden. Dvs Guds blod är bara verksamt fläckvis och godtyckligt och finns där ibland men bara då och då och att dess effekt inte är permanent. Vore den permanent skulle det ju inte behöva appliceras på nytt.

“Tetelestai” – Det är fullbordat!

Att allt som har med Kristi blod att göra är ett avslutat kapitel, att det en gång för alla har utgjutits och aldrig mera kommer att behöva vare sig utgjutas eller stänkas eller “åberopas” som om vi bestämde över det, skall jag visa i en serie bibeltexter.

Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma.. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen,  gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.   Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet,  hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Hebreerbrevet 9:11-14

Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget.   I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden.  Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas,  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Hebreerbrevet 9: 25-27

Den som genom tron tagit emot Guds verk i Kristus skall vandra i tro på att det verket som sker i och med blodsutgjutelsen är en gång för alla fullbordat. Vi tar emot det i den tro i vilken vi sedan dagligen vandrar. Ingen i Guds ord har några vanföreställningar om att ånyo utgjuta och stänka blodet på vare sig lagboken, folket eller tabernaklet;  INGEN!

Att inte förstå det nya förbundets avslutade verk är att missförstå allt som är Bibelns budskap.

Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom Anden till lydnad och reningmed Jesu Kristi blod. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått. 

1 Pet 1 :2

Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder.   Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull.  Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.

1 Pet 1:18

De som gör blodet instrumentellt för att uppamma tro har ingen tro på Gud utan tro på blodet så som de väljer att använda det. Det tillåter inte slutgiltigheten i det som EN GÅNG FÖR ALLA SKEDDE på korset. Då skulle nämligen blodet  ha koagulerat och inte längre finnas att pytsas ut av dessa som i motsats till det fullbordade verket ånyo slaktar lammet.

Transaktionen är avslutad. Förbundet är upprättat, Dess villkor är kända och den som har gått med på förbundet åtnjuter alla dess förmåner därför att förbundet är Guds förbund och Gud håller förbundet obrottsligt. När våra liv förmörkas av synd försvinner inte blodets beskydd. Det är blodets beskydd som gör att du är välkommen tillbaka! Om det vore som de får det att låta så skulle varje felsteg betyda att vi inte längre är under blodet när vi gör fel. Men låt inte lura dig: om du med dina felsteg och överträdelser kan omintetgöra förbundet så är du Guds like eller överordnade, viket skulle bevisas. Och då är Guds förbund utan annan verkan än den som du genom att uppföra dig väl tillåter! Om förbundets välsignelser beror på att du åberopar dem har du hamnat i en religiös diversehandel där du bara har det du kan kalla vid rätt namn och ta från hyllorna! 

Men det är inte den Gud som har uppenbarat sig i hela Bibeln och som genom en handling en gång för alla har gjort all vidare blodsutgjutning av Hans blod onödig, överflödig och direkt motbjudande.

“Tetelestai!” Det är fullbordat. Jesus sa inte: jag har gjort grovjobbet, men nu får ni göra resten själva. Om 100 eller 1000 eller 2019 år kommer jag och fyller pytsarna igen..

Så vad är det som fattas alla dessa som har trampat omkring i olika träsk av villfarelse. De har tillhört ‘trosrörelser’ som inget tror av det som står skrivet!  Och för att de själva är obefästa i Ordet tror de precis vad som helst som sätts framför dem av dem som de överlåtit tänkandet till.  Och när man själv inget vet om vad som är givet alla så tror man vad auktoriteterna säger. Nästan oavsett om de ena dagen säger si och andra dagen tvärt emot. Samma handklappande skara applåderar och säger Amen oavsett vad som sägs!

Logiken blir inte bara lidande. Sunt förnuft har inte bara satts åtsidan, Guds ord trampas inte bara under fäfot! Du som mötesdeltagare itutas det som sägs utan möjlighet att göra den enklaste motkoll.
Det är indoktrinering, inte undervisning.

Är det förenligt med sund logik att hävda att Jesus gjutit sitt blod en gång för alla och ändå gå med på att det nu måste stänkas ut igen och igen och igen?

Dessa arma skaror förstår ingenting!! De har aldrig läst hela Efesierbrevt, Kolossserbrevet eller något annat avsnitt av en sammanhållen text. Läs Efesierbrevet 1.  (Jag vet att redan denna text är för lång för de flesta som hittar den och sannolikt inte kommer att slå upp Efesierbevet 1 så jag ger er det här.)

Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

Utvalda i Kristus

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.

Apostelns förbön

Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.

Från död till liv

Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Efesierbrevet 1

Ändå är världen full av predikanter som vill ge oss det vi redan har och alltid har haft. Om vi överhuvudtaget är födda på nytt och kallar oss Guds barn!  Men detta har engagemang i en Trosrörelse, utan den tro som en gång för alla har givits åt alla de heliga, berövat de många insikterna om.

Är det logiskt att stå upp och uppmana människor att “ställa sig under blodet”? Var står de innan? Står de utanför blodet, då är de inte Guds folk! Är de utanför blodet har de ingen del i det eviga blodet! Om de står utanför finns det bara en väg in under det. Frälsningens och omvändelsens, och den gamle Adams död. Hur det är rimligt att människor som sedan femtio år varit medlemmar i Kristi kropp skulle behöva gå tillbaka dit? Den sjuka läran motsäger allt Ordet säger!
 

I de olika blodskulterna som fanns i Rom ingick en kult (Taurobolium) där den som var ledare i kulten sänktes ner i en grop i marken över vilken man lagt ett raster. Man slaktade en oxe ovanpå gallret och prästen tog del i blodet av offerdjuret. Det är mera därifrån denna vanföreställning om blodets eviga rinnande och upprepade utgjutelse kommer än från något i Guds ord. Det är så långt från Gudsfruktan man kan komma.

(The best-known and most vivid description, though of the quite different taurobolium as it was revived in aristocratic pagan circles, is the notorious one that has coloured early scholarship, which was provided in an anti-pagan poem by the late 4th-century Christian Prudentiusin Peristephanon:[9] the priest of the Great Mother, clad in a silk toga worn in the Gabinian cincture, with golden crown and fillets on his head, takes his place in a trench covered by a platform of planks pierced with fine holes, on which a bull, magnificent with flowers and gold, is slain. The blood rains through the platform onto the priest below, who receives it on his face, and even on his tongue and palate, and after the baptism presents himself before his fellow-worshippers purified and regenerated, and receives their salutations and reverence.)

Där har ni en möjlig historisk förebild för detta nutida blodstänkande. Det finns själfallet inte i Guds ord. Men det har gjorts möjligt därför att Gud inte längre är den Gud som har uppenbarat sig i Guds ord.

Om du anser dig vara född på nytt men ändå tror att du kan få mera av Kristi blod än du redan har fått trampar du korset under fot och är farligt nära det som Guds ord kallar: “Det är ett förfärande ting att falla i den levande Gudens händer.”

Ta dig till vara..

Teddy Donobauer, Doncaster

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.