De gav sig först själva åt oss….

Är det en nytestamentlig ordning att ge tionde?

Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga.  Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna brukar jag berömma er och berätta att Achaia har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta.

 Nu sänder jag ändå bröderna för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni ska vara förberedda, som jag redan nämnt. Annars får vi – för att inte säga ni – stå där och skämmas när makedonierna som kommer med mig ser att ni är oförberedda trots vårt förtroende för er. Därför tyckte jag mig behöva be bröderna resa till er och förbereda er utlovade gåva, så att den kan ligga färdig som en gåva och inte blir ett krav.

 Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt.  Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.  Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd.

 Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt, och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla. De kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva!

2 Kor 9:1-15

Det är med denna ‘text’ som med de flesta andra. Ni hör citatet taget ur sitt sammanhang att “Gud älskar en glad givare”. Och med det som huvudsaklig svängtapp tas det upp “Offer och Kollekter” (Offer är att ge vad Gud begär och det kan vara det som du inte anser dig kunna avvara, kollekter är att ge av ditt överflöd sådant du inte själv behöver.) till dussintals olika ändamål som sedan sväljs av organisationens kassaförvaltning och redovisas i årsrapporter och bokslut om allt går rätt till. Att det inte rörde sig om “tiondegivande” av inkomst före eller efter skatt är ju tydligt. Här är det, som nästan varje gång pengainsamling kommer på tal i hela Nya testamentet efter Jesu Uppståndelse om insamlingar till “de heliga i Juda”, “till församlingen i Jerusalem”.  Tiondegivande saknar varenda tillstymmelse till legitimitet i hela den undervisning om  den sidan av livet från den Helige Andes utgjutande över församlingen i Apg 2.  Det enda som Herren säger om det är hur den regelsamlingen om tiondet som fanns i den judiska traditionen hade urartat komplett, som så många andra av buden från den mosaiska lagen.

Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra.

Matt 23:23

Se parallellstället i Lukas 11:42 Den tredje förekomsten är i Lukas 18:12 där just åter igen en farisee skryter med hur noga han följer lagen: “han ger tionde av allt han får in.”  Men lägg märke till att Jesus inte tar någon hänsyn till hans nit i ärendet. Oavsett tiondegivandet går denne hem orättfärdig. Men så tillhör han och hans syn på tiondet också det förra förbundet och inte det nya!

Notera: meningen med tiondet var primärt att människan skulle visa rättvisa, barmhärtighet och trohet mot Gud genom att hålla sig till tiondet. Dess roll i förra förbundet är det som motsvarar vår sociallagstiftning förutom att det är den huvudsakliga inkomstkällan för hela den andliga kader av tempeltjänare som det förbund Gud slöt med Moses förutsatte.  Och notera: när Jesus tar upp detta ,med just dem som är det förra och försvinnande förbundets främsta talesmän så riktar han sig till dem med förmaningen att de borde göra både och. Men ingenstans undervisar han lärjungarna om att de skall ge tionde.

Så vad begär han av dem? Det nya förbundets regelverk är ett helt annat!

Men det bygger på en rad inslag från det förra förbundet likväl. I texten som jag inledde med stod det att de skulle ha lagt undan till denna insamling till de heliga, som inte är den egna församlingen, märk väl, utan en annan del av Kristi kropp, enligt vad var och en i sitt hjärta bestämde. Dvs varken tariff eller kvotering eller schablonmässig ‘beskattning’ är på tapeten. Det är nämligen så att inkomsterna som människor får från eget arbete är olika. Guds välsignelse är den att de med allt sitt arbete inte har för mycket eller för lite. Det är den dynamiska insikten av hur Israeliska män samlade manna i fyrtio år och att de då erfor vad som ideologiskt är en av socialismens många lånta fjädrar: “ Till var och en efter hans behov, från var och en efter hans förmåga.”

Nya förbudents syn på människans förhållande till Gud är inte att hon ger tio procent av sina inkomster! Hon är nämligen köpt och helt och hållet tillhörig någon annan! Ni som är i Kristus tillhör Honom till 100 procent. Om vi lever, lever vi för Kristus om vi dör gör vi det för Honom! Vet ni inte att ni är hans…? Den som diskuterar som om tionde var vad Herren borde nöja sig med, har inte förstått att han inte ens förfogar över den bråkdelen.  All välsignelse kommer från Himlaljusens Fader som ger liv och Anda åt allt.

Bland dem som kom till tro blev frälsningsupplevelsen så stark och hoppet om Jesu snara återkomst en sådan drivkraft att Jerusalemsförsamlingen upplevde en otrolig utveckling. Fok till höger och vänster sålde allt de ägde av jord och hus och andra realiserbara tillgångar och ställde detta till församlingens förfogande. Men var det ett resultat av undervisning? Var det en överföring av ‘tiondet’ från det vanliga judiska synsättet. Nej det var det inte. Inte en rad hos någon av Jesu apostlar andas tionde.

INTE EN RAD INTE EN STAVELSE!

När Ananias och Safira tjusats av det storstilade i de mångas offer av allt de ägde, och gjorde sin till synes storstilade gest enligt kap 5 i Apg, så visar det sig att domen över dem inte handlar om något annat än att de försökte bedra den Helige Ande och församlingen tillika. “Så länge det tillhörde er kunde ni ju göra med det vad ni ville. Pengarna var ju era att göra med vad som syntes er gott!” Om tiondet varit den nya församlingens norm som många gör gällande skulle vi fått veta att “Pengarna, minus tiondet , var ju era.” 

Det är värt att fundera på vad som skedde när de skriftlärde ville snärja Jesus med en försåtlig fråga om den avskydda skatteuppbörden till Romarna. “Är det rätt och riktigt att betala skatt till kejsaren?”
Jesus ber att få se ett mynt. Myntet är präglat med Kejsarens eget ansikte eller logotyp. “Vems är den här bilden?  Det är kejsarens! Men betyder det då att det som bär kejsarens avbild berättigar honom till en uppbörd på 10, 20, 30%?  Jo allt efter maktens godtycke betalar vi vår uppbörd. “Ja men så ge då till kejsaren det han har sin bild på, men ge till Gud det som tillhör Honom: “Det som bär Guds avbild tillhör Honom!” Och det gunstig fränka och vacker junker, det är du! Det enda som bär en avbild av Gud är människan.

Finns det en enda rad i hela NT som säger att 90% tillhör oss och 10% tillhör Honom? Nonsens!
Evangeliet om “kroppens” finanser är enkla. Om en lem lider lider alla. En utjämning skall ske inom kroppen, den enes brist skall mötas av den andres överskott. Tänk på de fattiga är en av få regler som Jerusalemsmötet skickar ut till alla församlingarna. Att somliga vid deras måltider glupskt fyllde sig själva medan andra fick se på i hunger, slog Paulus ner på som en rabiessjuk hund. Att det fanns folk i Tessalonike som slutat arbeta för att Jesus ju skulle komma närsomhelst fick en kraftig förmaning: “Den som inte vill arbeta skall heller inte äta”. Till dem som hade ett klåfingrigt förflutet sa han ‘De som stal stjäle icke mer, fastmer arbete han med sina händer så att han har något att dela med sig av.” Till arbetsgivare hojtar han om skäliga och rimliga löner. Till de rika som bara ger luftbröd till de fattiga är Jakob urvass. Paulus igen: “Fall inte för rikedomens lockelser, de ger ändlösa bekymmer.” Om förkunnarnas tillvaro säger Paulus att det är rätt och riktigt att de som får del av det andliga goda skall dela med sig av sitt lekamliga goda till dem som framför allt arbetar i ordet och bönerna. “En utjämning skall ske” mellan individer och mellan församlingar. Den enes överflöd skall lända den andre till glädje.

Ja men då måste vi väl ändå ha något slags rättvist system? Är inte just tiondet en sådant? Om det vore så att någon i församlingen som så påtagligt leddes och lärdes av Anden hade sagt ett enda ord om det kunde man kanske föreställa sig en sådan modell. Men den saknas helt.

Inte ens när Paulus kommer till nya länder och möter nya skaror gör hans anspråk på lön eller underhåll för sig själv, trots att han medger att han mycket väl kunde göra det. Nej han arbetar hellre med sina egna händer dag och natt än att ligga någon till last eller begära tionde. Han hade i sin interaktion med församlingarna säkert femtio eller hundra tillfällen, att tala sig varm för ‘minitariffen’ för medlemskap; 10%. Men gör det aldrig!

Medlemsavgift betalas av medlemmar i en eller annan uppbördsgemenskap.  När årets 100-lapp är betald är saken utagerad för det året. Så är det. Församlingen som föddes på Pingstdagen har INGA likheter med det. Det som spökar för oss är otydligheten och vilsenheten om vad församlingen är.

Och värre än allt annat är dess förgivna demokratiska ordning där majoriteten avgör vad alla skall anse vara rätt och riktigt och vartill sedan’ solidariska’ insamlingar görs för att bekosta det verk, de lokaler och de program som ‘vi’ har bestämt, även om 40% var emot. “Vi har möten för att samla in pengar till den lokalen i vilka vi har möten för att samla in pengar.” Hur stor del av insamlingarna går till döda ting?

Hur det kunde vara

Om en församling i NT:s anda fattar beslut om något är beslutet enhälligt och taget ihop med den Ande som bor i oss. Då är det inte församlingens ekonomiska förvaltning som gäller utan ‘kroppens lemmars delaktighet’ i det som huvudet bestämt.  Om församlingen är 120 personer och dess åtagande för sin ‘verksamhet’ kostar 120.000 är det alltså i princip så att varje enskild lem i kroppen har ansvar för 10.000 till kassan.  Inte tio procent av den egna inkomsten utan 1/120 del av den totala budgeten.
Men då det aldrig kommer att vara så att alla har samma betalningsförmåga måste en annan parameter träda in: De som har mycket ger mer och de andra mindre. Men målet för var och en förblir de 10.000. Och innan den summan är inbetald är ingen nöjd med sitt bidrag.

Nu pratar vi kroppsegen solidaritet! “Min församling har tillsammans med den helige Ande beslutat att göra denna satsning. Därför att jag är en fullvärdig del av denna kropp tillhör allt mitt Honom som är huvudet, och om detta vi beslutat är Hans vilja så kommer han att förse OSS med det som VI tillsammans bidrar med till det verket.”

Herren sade till Mose:   ”Säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den ska samlas in från alla dem som har ett hjärta som är villigt att ge.  Detta är den offergåva som ni ska ta av dem: guld, silver och koppar,  mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår,  rödfärgade fårskinn, tahasskinn, akacieträ,  olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen  samt onyxer och infattningsstenar till efoden och bröstskölden.

De ska göra en helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland dem.Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra.

2 Mos 25:1-9

När det bar sta att göra allt detta skedde det som bara sker där människor först ger sig själva till Gud innan de börjar fundera på “hur mycket ska jag ge”. Det blev överskott!!: 

Då kom alla de konstnärligt begåvade män som utförde allt arbete vid helgedomen, var och en från det arbete de höll på med, och sade till Mose: ”Folket bär fram mer än vad som behövs för att göra det arbete som Herren har befallt oss att utföra.”

Då befallde Mose att man skulle kungöra i lägret: ”Ingen, vare sig man eller kvinna, ska göra något mer för att ge till helgedomen.” Så hindrades folket från att bära fram fler gåvor.  Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, och mer än nog.

2 Mosebok 36:4-7

Vad är det dagens församlingar bygger på? Enligt vilket mönster?

Var hade detta slavfolk allt detta ifrån? 430 års eget arbete i Egyptiska tegelbruk och kanaldräneringar och åkerbruk. Innestående lön utbetald kvällen innan de lämnade landet.  

Och jag ska låta detta folk finna nåd för egyptiernas ögon så att ni inte behöver gå tomhänta när ni drar bort.  Nej, varje kvinna ska be sin grannfru och kvinnorna som bor i hennes hus om föremål av silver och guld och även kläder, som ni ska sätta på era söner och döttrar. Så ska ni ta byte från egyptierna.”

Gud förser sitt folk med nödvändiga medel om de följer mönsterbilden. Detta går många mil förbi tiondegivandet. Den börjar med överraskningen: folket gav sig själva först oreserverat till Gud och till arbetet som skulle göras.

De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga.  Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga.  Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja.

2 Kor 8:3-5

Att ge hela sitt jag är det enda logiska sättet att besvara Guds nåd och barmhärtighet, det är det som menas med Gudstjänst enligt Romarbrevets 12 Kapitel. Det är det dagliga heloffret. Allt annat är kollekter.

Eja! vore vi där skulle tjatet om tiondet vara ett minne blott. Och vi skulle leva i en ekonomi som försåg oss med det vi behövde. Inte nödvändigt det vartill vår håg lyster.

Teddy Donobauer, Doncaster

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.