Det dunkelt tänkta är ofta det dunkelt sagda

Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det,  och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.  Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,  så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. till undervisning, uppmuntran, förmaning, tillrättavisning och till att Gudsmänniskan kan bli fullt färdig till allt gott verk.”

2 Tim 3:14-17 uttalar denna sammanfattning av vad som rimligen menas med begreppet ”undervisning”. Helt i enlighet med det mandat som lärjungarna fick när Jesus Kristus lämnade jorden, enligt Matteus 28:19-20 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” Undervisning innefattar således minst fyra distinkta aspekter och att alla fyra behövs om man vill erbjuda Trons folk en allsidig och välsammansatt kost från Livets bröd. Blodfattiga vittnen har dålig tillväxt.

Ni har alla tillsammans åhört något tusental ”predikningar” under era sammanlagda församlingsliv, konferens- och läger vistelser och olika bibelveckor. I varierande grad har de olika delmomenten betonats mer eller mindre. Det mesta ni har hört har ni aldrig behövt agera på därför att inte mycket av det som har sagts har förpliktat till förändring hos er. Det mesta ni har hört har haft ”öppet avslut”, dvs det var upp till er om ni fick med er något. Och bara i få fall följdes det sagda upp vid kommande mötestillfälle, och ytterst sällan förhördes ni om vad effekten av budskapet var i era egna liv. Det som kännetecknar predikoverksamheten är just proklamationen, förkunnelsen, häroldens ” Kungen säger”. Men oftast utan minsta krav på ”att det du har hört av mig i vittnens närvaro, har av dig givits till andra som i sin tur blev skickliga att undervisa andra i sin tur.” 2 Tim 2:2 Förkunnelsen blir på det viset en serie monologer som inte medför att lyssnaren behöver lägga det hörda på minnet, för ingen kommer att begära räkenskap!
Ingen kan sägas vara lärare om eleverna inget har lärt. Förkunnarens fokus är att hålla budskapet så nära sanningen som möjligt. Lärarens fokus är att förmana eleverna att hålla sig så nära sanningen som möjligt.

Tänk dig tanken att du skulle kliva fram till förkunnaren och tacka för predikan med att säga ungefär som så. ”Jag vet inte om jag missade något, men sa du något konkret och görbart som det är viktigt för mig att ställa mig inför under denna vecka som kommer?” Vad var det livsviktiga innehållet i ditt budskap? Jag vill inte missa något!

Det finns ett bestämt krav på den som talar! Se bara: Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.Guds ord lär enligt Ordet självt vara verksamt så att det ”.. genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. ” Hebreerbrevet 4:12-13 Är det då inte riktigt att fråga sig själv: har de ord jag hört åstadkommit detta vid mitt hörande? Det är ju bara om ordet på svärdets vis har genomborrat även min själ som ordet blir verksamt. Om det vi hör inte tas emot med tilltron på dess effekt så har ju Ordet blivit till ingen nytta för oss! (Heb 4:2)

Det var en bra predikan! Jaså, hur då, på vilket sätt? Vilket av det som förmedlades var ”undervisning” så att du lärde dig något nytt? Vad var uppmuntrande? Vad var förmanande och vad var tillrättavisande? Och vad lärde du dig som gör dig bättre skickad till allt gott verk?

Eller var det en god predikan för att den lämnade dig i samma skick som när du kom?

Kyrie eleison! Herre förbarma dig över lyssnare och förkunnare tillika.

Teddy Donobauer Doncaster 17 mars 23

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.