Nej, vi applåderar inte!

Nej, vi applåderar inte!

Hur skall man kunna förstå den saltomortal som de har gjort som på punkt efter punkt demonterar ett budskap som stått sig i över 2000 år? Och som dessutom hävdar att de ser “Guds Ande” som tillskyndare till denna bortvändning från den tro som en gång för alla var förmedlad till de heliga?
Jag använde ordet saltomortal med avsikt. Kommer från italienska språket “ salto mortale” betyder helt enkelt “dödligt språng”. Det som har skett är nämligen varken mer eller mindre än en dolkstöt mot allt vad kristen tro och liv är. Det finns onekligen många som applåderar en sådan utveckling. Men vi applåderar inte.


Vad har skett? Och när skedde det? Har inga tecken synts tidigare på att det kunde hända? Signalerna om det stora avfallet finns där i klartext. Paulus tar farväl av Efesierförsamlingens ledare med orden:”Jag vet att knappt har min stolsits kallnat så kommer glupande vargar att kasta sig över er, och många inom era egna led kommer att visa sig vara av helt annan ull.”1 Det är inte utomstående, om än aldrig så aggressiva fiender som ruinerar församlingen, det är kombinationen av falska herdar och vargar i ullpäls som gör det. Jesus varslade om detsamma när han lät oss veta det att det sätt han själv blev behandlad i Nasaret skulle gå att igenkänna även framöver. 2 Således skulle de troende inte bara hålla utkik för yttre fiender utan också ana Judas i mossen. En mans fiender är de av hans eget hushåll.


Således är det inget nytt som har skett, lika lite som att en fullmogen veteåker kommer som en överraskning för lantmannen i september. För den som beredde jorden i maj och sedan sådde vad han med visshet skulle komma att skörda är skörden ingen överraskning. Den skörd av flagrant avfall från kristen tro som under det senaste året blommat ut i full skala är trots allt bara den skörd som under flera århundraden har grott i folkens jordmån och kyrkans kolonilott tillika. Jag sätter en lie i denna stående gröda och visar er några få strån som tillsammans beskriver hela “ovännens sådd.”3 Denna gång blir det inga fyra handa sädesåker men väl 3 strån av Fiendens ogräs.

Det första ogräset: Den nya Antropologin

Det första som lien fällt är den nya antropologi som är nödvändig för att skapa avfallets omfattning. Det betyder helt enkelt att det är en helt annan människosyn än den som skrifterna sammantaget har presenterat för världen ända sedan de första kapitlen i Moseböckerna, på Guds distinkta befallning, nedtecknades för oss. “Allt vad som fordom nedtecknades är skrivet för oss som har Ändens tid inpå oss.”4 Den människosyn som är nedtecknad deklarerar entydigt att det är Gud som har gjort människan sådan hon bör vara, men själva har de tänkt ut en mängd påfund.5 Människan skiljer sig från alla andra skapelser på en ytterst väsentlig punkt. Allt annat är skapat till sin egen avbild och till att vara bara sig själv. Ingen antilop fantiserar om att bli babian. Ingen sjögurka vill bli såld i grönsaksståndet. Människans bestämning är att vara till för att representera någon annan än sig själv. Hon kan inte bestämma sig för att vara något hon inte är skapad till.
 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”
Det är alltså upphovsmannens rätt att definiera vad det är som denne har gjort. Leran kan inte föreskriva krukmakaren vad hon skall bli. Antingen blir hon vad Någon annan bestämt eller så blir hon till intet, och till ingenting för den som hon är skyldig sin existens. Notera hur det under hela frälsningshistorien händer att otaliga skaror går till sin undergång, till ingenting. Den nya antropologin hävdar att människan har emanciperat så långt att hon eller han och de kan bestämma själva vad de vill vara. Det räcker att känna sig för att skapa en egen identitet, för att sedan kräva att bli sedd som hon av sig själv är hädd. Men denna urartade människa glömmer att det väntar en uppgörelse och avräkningsdag då frågan kommer att formuleras utifrån det perspektivet att allt vad du blev som människa kommer till korta mot det du skapades för. Upphovsmannarätten är inte förhandlingsbar.

I formatet människan ingår sexualiteten. Guds livsbejakande skapelseakt inrymmer också denna egenskap som en del av den helhet som kallas Guds avbild. Den omges från första början med skyddsvallar och bindande instruktioner på det att den inte går förlorad som en del av vad det är att vara människa. Den nya antropologin reducerar människans identitet till denna den mest animala och mest naturliga nivån och ignorerar därvid allt Skaparen säger om den. Avbilden reduceras till en karikatyr och hyllandet av sexualiteten är den enda tillbedjan som ännu erbjuds. Därmed har också kyrkornas s k Gudstjänst ersatt Yahweh med Baal. Sex separerat från sanningen har stjälpt nationer och civilisationer överända och till för en relativt kort tid sedan var den kristna församlingen den enda fredade zonen för de människor som ännu höll fast vid tanken att denna gudagåva bara kan bevaras om den håller sig inom Guds hank och stör. Nu har den nya antroplogin omdefinierat människan och talar som om sex var en rättighet u p a, utan opersonligt ansvar.


Därför skördar abortindustrin fler människoliv per år än antalet omkomna under båda världskrigen tillsammans.


Därför har två mäns rätt till att “älska med vem de vill” frisläppt HIV och Aids över världen med 35 millioner döda fram till 2016. Bokstavligen miljoner barn är hemlösa för att deras föräldrar omkommit i dessa sjukdomar och deras påföljd. Och detta vill de nya profeterna att vi skall applådera? Vilken blir nästa veneriskt överförda farsot?


Därför finns det en oerhörd affärsverksamhet på bekostnad av män kvinnor och barn, pornografin och sex trafficking är sängkamrater med politiker och finansiärer och adelshusens vapensköldar är illa besudlade. Därför har män tagit sig rätten att våldta vad de aldrig kan vinna.


Därför finns det millioner ensamstående kvinnor med barn. Majoriteten av alla män bakom lås och bom i USA kommer från hem med ensamstående mödrar. Söner som långt upp i livet ännu är fastbundna av moderns förklädes band är ett resultat av den Mariadyrkan som aldrig låter Kristus komma till mognad och få sin verkliga indentitet i att han “gör bara sin Faders vilja, och säger bara det Fadern säger.” Det eviga Jesus barnet är bara en sentimental pastisch och karikatyr. Hans krubba var fastmer gjord av korsets trä. Det vill Maria inte veta av.


Därför har biologiska män det allt svårare att bli “Gudsmänniskor” och i stället för att eftersträva “full manlig mognad” har de stannat på lekarnas nivå. Ordet lekman användes för att nivåskilja olika kategorier I den framväxande kyrkorganisationen från varandra. Från början var det inte så. Nu är de flesta män “lekmän” I en helt ny mening. I lekarna ingår sportens värld, krigens patetiskt omsjunga kvasigloria och alla de ismer som alla är sammanslutningar av män mot resten av världen. Infantiliteten tar inget ansvar för sin sexualitet. Det är brist på förebilder som låter pojkarna skapa allianser mellan alla dessa söner som inte vill veta av en Fader. Homosexualiteten är en av alla efterblivenheter som vägrar att möta Fadern, för denne har inget utrymme för pojkar som livet igenom leker med sina könsattribut men vägrar att underordna sig Faderns auktoritet.


Därför är det så att trots att de utgör en minoritet i samhället i stort så har mediavärlden i det närmaste total makt till att sprida sin propaganda utan minsta motstånd. Och nu sällar sig kyrka efter kyrka till samma kör. Väktarna på muren har blivit slaktare på marken.


Därför smädas Gud var gång den apostoliska trosbekännelsen läses i någon av de kyrkor som hyllar den nya antropologin. Hur kan de bekänna sig till en Skapare som inte anses ha skapat det som uttryckligen skapades? “Den som inte har Sonen har inte Fadern.” Nå de löser problemet genom att radera Fadern från Skrifterna, men vet inte att Fadern också har ett suddgummi och raderar dem från Livets Bok som begår dessa vidrigheter.

Därför saknas också i stort rollmodeller för pojkar i församlingarna. Merparten av församlingsmedlemmar är kvinnor och inte sällan är dessa utan män eller med “män utan bröstkorgar” 6som gärna hänger med i fotbollslegenden Nacka Skoglunds mening, men vägrar stå i bräschen till försvar för landet i någon mening. Det kostar allt att vara man på Guds villkor. Den som vill vara världen till lags har inte en chans att bli det. Denna brist på män visste Jesaja att beskriva. “Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det. O, mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå.” 7


Därför protesterar vi mot den sexualisering och sensualisering som drivs ända ner i förskoleåldern och påtvingar de som inte kan värja sig en fullständigt förvrängd bild av vad det är at vara människa. För det som den nya antropologin utelämnar är att om än människan till sin kroppsliga del är “av jorden, dvs naturlig” så är hon till livsgnistan Gudandad och gudgiven. Och om den andan är utsläckt är hon bara djur, men aldrig mera människa.

Därför applåderar vi inte homofieringen. Den är nämligen en återvändsgränd utan återvändo. Hur skulle vi applådera att det som Gud satte som delmål för mänskligheten kommit till vägs ände. Om biologin, om naturen, skapar homosexuella så har den givit upp hoppet om denna avart av människa och anser tydligen att den i varje fall inte skall reproduceras. Om Gud skulle ha skapat en homosexuell människa sätter han därmed punkt för den människans genetiska arv att gå vidare. Just reproduktionsförmågan är essentiell för varje släktes överlevnad. Det vet alla biologiskt skolade. Men de tiger, rädda för att missta sina arvoden och sitt livsuppehälle. För det är f n politiskt inkorrekt att hävda den enda biologiska reproduktionens villkor.

Denna nya antropologi är ingen nyhet om man betraktar vad Skrifterna har beskrivit. Alla dessa urspårningar är väl bekanta för den som har läst hela Bibeln som varande Guds ord. Det gör man inte längre och det har i många delar av kristenheten inte gjorts på 1500 år. Likt samtidens underbara danska leksak “Lego” har bibelordet styckats upp i småbitar och trots att det en gång fanns ett lock som beskrev vad som var avsikten med hela Ordet så har locket förkastats och därmed står det kyrkorna fritt fram att bygga vad som helst av vad som helst ur lådan. Ordet tolkas med den fallna människan som mönster. Tolkningsparadigmet låter som så: “Vad tycker du om detta ord, vad betyder det för dig?” Men om den människan inte förstår att ingen enskild text kan utläggas av någon enskild människas vilja så är det skäligen ointressant vad någon tycker, i synnerhet de som inte ens är födda av samma Ande. 8 Den andliga människan skiljer sig inte fysiskt från den själiska, animala människan, hon skiljer sig från dem genom den andliga dimensionen som är hennes tack vare att Gud i en viss och specific mening har återförts till den kroppen. (Dvs det som menas med pånyttfödelsen) Människa utan Gud är inte människa längre eller och ännu. Inte den människa som Gud har skapat. När kyrkorna inte längre har som mål att människan genom pånyttfödelse också blir en ny skapelse återstår för dem bara en sak: att renovera den gamle Adam, att göra syndaren så fläckfri som möjligt men bara i utvärtes mått. Människan skall inte längre reformeras i ordets egentliga mening av att återgå till det hon var ursprungligen, utan bara ges en ansikts och fasadsrenovering som är ordets passiva betydelse på latin. Med andra ord: makeup på en döende. Civilisationernas dödsmask.


Det andra ogräset: Den nya “hamartologin.”

Det var ett nytt ord för dig? Det är en kortform nära det ursprungliga grekiska talet om det som på svenska är “läran om synden”. Ordet hamartia, med verbet hamartano översätts i bibeltexten med ordet “synd” och betecknar ett flertal olika samliknande verkligheter där den mest kända är “missa målet”, “komma tillkorta”, vara i “avsaknad av Guds härlighet,” et al. Det som har sammanblandats är “den synd som så hårt omsluter oss”9 och de synder som är handlingarna i syndens kölvatten. Vi blir inte syndare för att vi begår fel, vi begår fel för att synden så hårt omsnärjer oss. Syndens essens är att den av Gud skapade och av Gud helt beroende människan har kopplat bort Gud och ersatt denne med sitt eget jag. Det är jagcentreringen, egots apoteos (självförgudligande) som är syndens natur. Det finns inga verkliga ateister, ordet är bara en verbal täckmantel för att människan satt sig själv i Guds ställe. Och den nya människan skriver om sin teologi för att försvara sina synder och rätten till att förbli syndare.

Guds avbild gick förlorad när människan valde att sätta sig själv före den från vilket hennes “jag är” har sitt ursprung. Vid det ögonblicket i den andliga världens historia då Gud gav sitt namn tillkänna för Moses vid en brinnande buske fick vi kunskap om att den evigt varande, från vilken allting har sin existens, heter “JAG ÄR”. Vår självupptagenhet med vår identitet är ett Guds bevis för det är vårt sökande efter den enda identitet vi är skapade för som ekar i det tomma tronrummet. Och vägran att låta Skaparen äga sin skapelse är syndens natur. Och den är den enda natur som den moderna människan, och tillika den avfälliga kyrkan känns vid. Synden som bara kan botas med återlösningen har de facto försvunnit från kyrkorna som anser att de yttringar denna jagiskhet inriktar sig på skall döpas om till ”min gudgivna läggning” och därmed accepteras som Guds handlande I nutid.

Synderna är helt omgestaltade. “A little blindness is all we are guilty of”, bara vi undviker för stor “Carbon footprint” och lever veganskt så kommer vi alla till himlen. “Och Guds kärlek tillåter inte att någon går förlorad.” Simsalabim! (Att det tvärtom står att den som inte kommer till tro redan är förlorad har dessa nya apostlar inte läskunnighet till.)10
Syndens handlingar är bland annat dessa och de har en given konsekvens. “Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.”11

En så radikalt förvanskad “hamartologi” har naturligtvis oerhörda konsekvenser. Genom ordleken bort från dess ursprung betraktar sig detta nya folk som återerövare av paradiset. Något kommande Gudsrike är inte tal om, för dessa tror att Gudsriket är summan av deras aktiviteter och att det är befrielsen från de gamla syndakatalogerna som är den sanna befrielsen. De har vänt sanning till lögn och gjort svart till vitt, de hatar rättfärdigheten och älskar besinningslöst jagets alla önskningar.

Där det urgamla goda nyheterna erbjöd en flykt undan den synd som så hårt omsnärjer oss och låter Kristus själv ta form i människan så att hon blir en ny skapelse, där erbjuder den nya församlingsordningen blockflöjtskurser, yoga meditation och politiska angrepp på de som inte vill bli inkluderade i denna andliga pandemi och farsot. Ropet har ofta skallat i kristenheten: “Gå ut ur henne!” Knappast har det varit mer befogat att ropa så än nu. Att idag bevista en regnbågsmässa är liktydigt med att “sitta bland föraktare.”12

“ Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?

Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden.”

Tar vi bort Synden har vi i samma andetag tagit död på dopet. Utan dopet är kyrkan bara “en som ligger i sitt eget blod utan förbarmande.” 13 Dopet signifierade nämligen att den enda sort av människor som kan kallas kristna vid sitt dop medvetet identifierade sig med Kristi död, de har dött med honom, blivit korsfästa med honom och lever inte längre för sig själva. Ingenting av det finns i den nya teologin. Nu skall alla låtas leva och skamlöst integreras och inkluderas för att tillgodose sina egna synders begär. Helgelse? Vad är det?

När hamartologin har skrivits om och bort finns det heller ingen meningsfull Soteriologi kvar.

Det tredje ogräset: Den nya Soteriologin
”Iesous Christos Huios Theos Soter
känner kyrkan som “Ichthys”14. Jesus Kristus Guds Son Frälsare. Om inga synder längre är synd är begreppet frälsning, räddning, fullständigt obegripligt, onödigt och fyller ingen meningsfull funktion. I det nationella språket har dess betydelse för länge sedan förvridits. En duktig hockeyspelare “frälste sitt lag med mål på övertid.” Eller jag är helfrälst på “Strictly come dancing” eller “Mello”.

Inte undra på att korsen tas ner. Man föreger att det är för att inte skrämma bort människor från kyrkan med den lidande Kristus, för han är ju en nagel i ögat på bland andra islamiska troende, men det egentliga skälet är att de själva inte längre identifierar sig med Kristi död. Det som skulle ha dött med döden på korset, deras syndanatur, lever nämligen utan minsta inkräktande på deras livstil. Korset vittnar nämligen om just den syndens alienation som är syndens ofrånkomliga konsekvens och det som skall till för att bota just den syndaskadan. Försoningsdöden på korset betraktas av dessa nya tatuerade olater i prelatkostym som en barbarisk kvarleva från en förintellektuell tid. Inom en mansålder har dessa vindar svept bort 2000 år av kristen kultur och hela det bibliska arvegodset. Hos en stor del, men inte alla. En liten rest står kvar och håller upp ett Herrens stridsbanér I stormvinden.

Varför de fortsätter att låtsas vara kristna är obegripligt. Vi applåderar inte.

Det har inte börjat nyligen. Det har varit i görningen sedan paradisets port slog igen och flammande svärd15 ställdes för att bevaka att ingen av kvinna född skulle kunna gå in dit igen förrän människan restaurerats och nyskapats till Guds avbild. Föreställningen att Guds rike skulle kunna skapas av den fallna människan på sina egna villkor är lika befängd som tanken att man av efterbörden skulle kunna föda upp en Johann Sebastian Bach.

De som har hela Guds ord i minne är inte förvånade över att denna avveckling har skett. Den är nämligen förutsedd och varslad sedan begynnelsen. Vi är bara förbluffade över att just vi skall leva i den förutsagda tiden. Det vilda hoppet om att denna avdrift och detta avgrundsdjupa förfall ändå till sist skulle kunna ha avvärjts på något sätt sitter hårt i hjärteroten. Men liksom med Titanics undergång säger vi om och om igen “Det skulle inte kunna hända. “Skeppet var ju osänkbart ända tills det sjönk. Det borde inte ha hänt! Med mänskligheten är det lika dant, det hände och händer såsom det var förutsagt genom den Helige Ande. Obevekligt är således förfallet, och obevekligen förestår en dom över dem som påskyndar förfallet.

“Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem.

De hängde upp honom på trä och dödade honom,men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig –inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. 4Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”

Dessa som går i bräschen för detta avfall känner varken Skrifterna eller Guds kraft. Och då de eftersträvar att sänka Kristi församling till en nivå som inte står de själlösa djuren efter kommer de att få erfara vad Salomo i sin vishet förmedlade: “ Då tänkte jag: Både den rättfärdige och den ogudaktige ska Gud döma. Det finns en tid för allt som sker och allt som görs. Jag tänkte: Det sker för människornas skull, för att Gud ska pröva dem och för att de ska se att de i sig själva är som djuren.

Det går ju människors barn som det går djuren, det går dem alla lika. Den enes död är som den andres. Alla har samma livsande. Människan har inte mer att komma med än djuren. Allt är förgängligt.16

Salomo kände inte till Guds Son Frälsaren. Han kände inte till den andliga pånyttfödelse utan vilken ingen kan se Gud. Det gör heller inte samtidens förkunnare av “ett annat evangelium.” Sig själva till evig skada. Ve de får som ändå lyssnar till dem.

Nej, åter nej, vi applåderar inte. För om vi gjorde det skulle vi bli medskyldiga till den smädelse av Yahweh, Skaparen och Livgivaren som nu är satt i detta nyteologiska system, vi skulle göra oss delaktiga till att Kristus korsfästes på nytt, och att Guds Ande, Sanningens Ande utsläcktes ibland oss. Nej vi applåderar inte, inte nu och vid Guds barmhärtighet, aldrig!

Vi sörjer och åkallar nådens Gud, “Ha misskund Herre, förlåt dem, de vet inte vad de gör.


Björn (Teddy) Donobauer
Doncaster 8 mars 2023

Fotnoter

1Apg 20:28-30 parafras

2Matt 10:36

3Matt 13:39  “Fienden som sådde det är djävulen. “

41 Kor 10:11  Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. Se även Rom 15:4  Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.

5Predikaren 7:30 Se, bara detta har jag funnit: Gud skapade människan rak, men de har tänkt ut många påhitt.

6C S Lewis “The Abolition of Man” It is not that they are bad men. They are not men at all. Stepping outside (the God given order) Tao they have stepped into the Void. Nor are these subjects necessarily unhappy men. They are not men at all: they are artefacts. Man’s final conquest has proved to be the abolition of man.

7Jesaja 3:12

82 Petri brev 1:20-21  Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning.  Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

9Hebr 12:1-2 “den synd som så hårt omsnärjer oss” och 1 Joh 1:6-10  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.

10Joh 3:17f “Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. 18  Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. “

111 Kor 6:9-11

12Psalm 1: 1f Salig är den som inte följer
        de gudlösas råd,
    som inte går in på syndares väg
        och sitter bland föraktare,
utan har sin glädje
        i Herrens undervisning
    och begrundar hans ord
        både dag och natt.

13Hesekiel 16: 1f “ När du föddes skar ingen av din navelsträng, du blev inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniden med salt och lindad. Ingen såg på dig med så mycket medlidande att han ville göra något sådant med dig eller förbarma sig över dig, utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes.

När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod: ”Du ska få leva!” Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod: ”Du ska få leva!”

14Ichthys är grekiska för Fisk. Och just en stiliserad fisk var igenkänningstecken mellan troende och erbjuder alltså en markör för ett sammanhang där de frälsta fann varandra.

151 Mos 3:22f  Herren Gud sade: ”Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt.” Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från.  Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.

16Predikaren 3:17-19

Relaterade inlägg

2 reaktioner på ”Nej, vi applåderar inte!

  1. Jag vill bara gråta över det tillstånd som vi hamnat i. Söker Guds ansikte dag och natt.
    Psalt.27:8

  2. Någon enstaka profet existerar uppenbarligen ännu. I mörkret bland alla imitatörer och slocknade vekar.
    Kyrkan ska initiera, inte imitera, sa A.W. Tozer på sin tid. Undrar vad han skulle ha sagt idag,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.